ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ(0.8)

MXU500/iRS/DX/UXV500

1,92