ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΡΟΔΕΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ(0.7)

MXU500/iRS/DX/UXV500

2,08